VEILINGVOORWAARDEN

 1. De verkoop geschiedt à contant met 25% opgeld + € 2,50 tafelgeld voor iedere koop, inclusief btw volgens de margeregeling.
  Tijdens en na afloop van de veiling bestaat de gelegenheid tegen betaling de gekochte kavels mee te nemen. Wanneer dit niet heeft plaatsgehad, wordt de koper de rekening toegezonden, welke binnen 14 dagen na afloop van de veiling moet zijn betaald. Indien de koper in gebreke blijft de koopprijs met kosten en btw, op tijd en wijze als hierboven bepaald, te voldoen, is de koper verplicht tot een rentevergoeding van 1% per aangevangen maand.
  Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de koper verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de koper. Verzend-, transport- en chequekosten worden in rekening gebracht.
  1. Bieden via ons LIVE INTERNET BIDDING systeem is een extra service, welke AA Muntenveiling u aanbiedt. Kopers kunnen hier geen rechten aan ontlenen. Mocht er geen Internet verbinding tot stand komen, door wiens toedoen dan ook, dan kan de koper zich niet beroepen op enige compensatie. De koper vrijwaart AA Muntenveiling van alle gevolgen automatisch op het moment van registratie.
 2. De veiling geschiedt in principe met de volgende biedstappen:
  vanaf bedragstap
  02
  205
  10010
  20020
  50050
  1000100
  2000200
  5000500
  100001000
  200002000
  500005000
  10000010000
  20000020000
  50000050000
  1000000100000
  2000000200000
  5000000500000
 3. Alle nummers worden de hoogst biedende toegewezen.
 4. De hoogste bieder is koper; bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders, dan zal de koop al dan niet weder in bod worden gebracht.
 5. De veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels bijeen te voegen of te splitsen, van de volgorde der veilingnummers af te wijken, munten waarvan de verkoop geannonceerd is niet in veiling te brengen en vergissingen bij bieding en toeslag te herstellen. De veilinghouder is niet aansprakelijk voor fouten in de catalogus, noch tegenover inzender noch tegenover koper.
 6. De veilinghouder behoudt zich het recht voor, de toewijzing aan hem ongunstig bekend staande personen te onthouden of hen de toegang tot de verkoopzaal te weigeren.
 7. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat op de koper over bij de betaling, het risico bij de toeslag.
 8. Alle kavels worden verkocht zoals zij tijdens de veiling ter tafel zijn gebracht. De echtheid en kwaliteit van de munten worden gegarandeerd (behalve van zich in verzamelingen, restanten, kistjes e.d. bevindende munten). Mocht een munt waarvan de echtheid is gegarandeerd, onverhoopt door een erkende expert niet echt worden bevonden, wordt de gehele kavel tot uiterlijk 14 dagen na veiling tegen de koopprijs teruggenomen. Bij reclames moeten de munten in dezelfde staat worden geretourneerd zoals zij in de veiling ter tafel zijn gekomen.
 9. De reclametermijn kan tot dertig dagen worden verlengd voor munten die men wil laten keuren. In dit geval moet de veilinghouder hiervan binnen 14 dagen na afgifte der kavels in kennis worden gesteld, onder opgave der te keuren munten.
 10. Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht, de koper zal zich dus niet op een lastgever kunnen beroepen.
 11. Indien de koper in gebreke blijft de koopprijs, met de kosten op tijd en op de wijze zoals hierboven bepaald, te voldoen zal de veilinghouder het recht hebben het gekochte op kosten en voor rekening van de koper te doen herveilen op dezelfde wijze en voorwaarden als hierboven vermeld, zonder dat het nodig is de nalatige koper door een bevel of ander soortgelijke akte in gebreke te stellen, zodat hij door het enkele verloop van de bepaalde termijn in gebreke is, terwijl alle rechten van de koper nadat hij met de betaling in gebreke is, worden teniet gedaan en de herveiling zal kunnen geschieden zonder dat het nodig is enige ontbinding in rechten te vorderen. De door zodanig herveiling ontstane kosten schaden en renten moeten door de in gebreke gebleven koper worden vergoed binnen acht dagen na opgave dier kosten, schaden en renten, terwijl een voordeel van de hogere opbrengst door de veilinghouder zal worden genoten.
 12. Alle munten e.d. die wij ter veiling ontvangen, strekken tot onderpand voor hetgeen wij van de inzender te vorderen hebben of mochten krijgen wegens commissie, gemaakte kosten, eventueel verleende voorschotten of uit welken hoofde ook.
 13. Voor zover in het bovenstaande niet bepaald, is het Nederlands recht van toepassing.