Veilingvoorwaarden

 1. De veiling vindt plaats voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De verkoop geschiedt bij opbod in euro’s tegen directe betaling. Het opgeld bedraagt 22,5% over de toeslagprijs, ongeacht op welke wijze u uw bod uitbrengt. Eventueel vermeerderd met port- c.q. vrachtkosten.
 3. Voor online biedingen worden geen extra kosten berekend. De bieder dient zich wel aan te melden bij de veilinghouder en de veilinghouder zal de bieder autoriseren. De veilinghouder is niet verantwoordelijk voor storingen of foutieve verbindingen die kunnen ontstaan als gevolg van het online meebieden. De veilinghouder is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van mislukte online biedingen, op welke manier dan ook.
 4. De hoogste bieder is koper; bij twijfel kan de veilinghouder het desbetreffende kavel opnieuw veilen.
 5. Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht. De koper heeft geen recht zich te beroepen op zijn lastgever.
 6. De veilinghouder is gerechtigd om iemand de toegang tot de locatie waar de veiling plaatsvindt en/of toewijzing van kavels te weigeren.
 7. De veilinghouder is gerechtigd om af te zien van contante betaling en de goederen op factuur te leveren. Betaling dient dan te geschieden binnen 10 dagen nadat de veiling is gehouden.
 8. De eigendom van het geveilde gaat over bij betaling, het risico van het geveilde gaat over bij toeslag.
 9. Buitenlandse klanten dienen de deviezen c.q. invoerbepalingen van hun land in acht te nemen. Voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het niet in acht nemen van deze bepalingen is de veilinghouder niet aansprakelijk.
 10. Indien de koper in gebreke blijft om de aankoopprijs inclusief opgeld en eventuele kosten tijdig te voldoen, is de koper een rentevergoeding van 1% per maand of deel van een maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand als gehele maand geldt. Voorts komen alle kosten, gemaakt zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering zijn voor rekening van de koper.
 11. Als de betaling niet onmiddellijk plaatsvindt en de veilinghouder niet bereid is af te zien van contante betaling, of als degene aan wie een kavel is toegewezen de levering weigert, heeft de veilinghouder het recht om het gekochte op kosten en voor rekening van de koper op dezelfde voorwaarden opnieuw te veilen zonder dat de nalatige koper eerst door een bevel of een soortgelijke akte in gebreke is gesteld. De eerste koper is aansprakelijk voor een eventuele lagere opbrengst, schade en kosten. Een eventuele hogere opbrengst valt toe aan de oorspronkelijke opdrachtgever.
 12. De veilinghouder maakt in de catalogus een beschrijving van de te veilen goederen naar beste weten en kunnen. De veilinghouder is niet aansprakelijk voor foutieve beschrijvingen in de catalogus.
 13. Tenzij anders vermeld, staat de veilinghouder in voor de echtheid van het geveilde. Mocht een kavel onverhoopt niet echt blijken te zijn, dan wordt het desbetreffende kavel tot uiterlijk 15 dagen na de laatste veilingdag teruggenomen door de veilinghouder. De kavel dient in dezelfde staat te worden geretourneerd als waarin zij in de veiling ter tafel is gekomen.
 14. De kwaliteitsaanduidingen, die overeenkomstig gebruikelijke maatstaven zijn aangebracht, gelden als persoonlijke beoordelingen.
 15. Bij kavels bestaande uit meer dan 20 stukken geldt het opgegeven aantal als benadering voor het werkelijke aantal stukken. Kopers zijn in de gelegenheid gesteld de stukken tijdens de kijkdagen te bekijken. Indien een koper er voor kiest geen gebruik te maken van de kijkdag komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van koper. Kopers worden dan ook geacht de stukken te hebben gezien op het moment van bieding. Kopers kunnen zich niet beroepen op onbekendheid met de hoeveelheid stukken en de kwaliteit van de kavel.
 16. Kopers kunnen bij de aankoop van kavels van meer dan 20 stuks geen beroep doen op rafactie, ook niet indien in de samenstelling en/of kwaliteit van de kavel een wijziging heeft plaatsgevonden nadat de kavel is bekeken door de koper.
 17. De veilinghouder behoudt zich het recht voor om kavels bijeen te voegen of te splitsen, van de volgorde van de veilingnummers af te wijken, alsmede om bepaalde kavels niet in veiling te brengen.
 18. Bieders kunnen hun orders toevertrouwen aan de veilinghouder, die deze opdrachten geheel in hun belang en zonder verdere kosten zal uitvoeren. Wanneer twee of meer schriftelijke biedingen tot hetzelfde bedrag worden uitgebracht, heeft het eerst ontvangen bod voorrang. Schriftelijke opdracht voor lagere biedingen dan 80% van de schatting worden niet uitgevoerd. Veilinghouder is niet aansprakelijk voor gevolgen voortvloeiend uit eventuele vergissingen.
 19. Ongelimiteerde opdrachten kunnen worden geweigerd.
 20. Op eventuele geschillen voortvloeiend uit de veiling is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de veiling zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, met inachtneming van de competentie van de Sector Kanton.