Verkoopvoorwaarden

 1. De verkoop geschiedt met 23% opgeld over de hamerprijs en €2,00 tafelgeld voor iedere koop incl. BTW. Gekochte kavels worden slechts tegen betaling afgegeven, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van iedere zitting bestaat er gelegenheid, de gekochte kavels tegen gelijktijdige betaling mede te nemen. Wanneer dit niet heeft plaatsgehad, wordt de kopers de rekening toegezonden, welke binnen 7 dagen moet zijn betaald, waarna het gekochte in ontvangst kan worden genomen, of toezending onmiddellijk zal plaatshebben.
  Verzendkosten en transportverzekering worden in rekening gebracht. Transportverzekering dekt alleen de eventuele schade die wordt veroorzaakt tijdens het transport. Vermissing van een zending door welke postdienst dan ook valt niet onder deze verzekering en is voor risico van de koper, hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
 2. De veiling geschiedt in principe tot 70 Euro met 5 Euro en daarboven met circa 10% verhoging.
 3. Alle nummers worden de hoogst biedende toegewezen.
 4. De hoogste bieder is koper; bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders dan zal naar het oordeel van de auctionaris de koop al dan niet weder in bod worden gebracht.
 5. De auctionaris heeft steeds het recht kavels bijeen te voegen of te splitsen, van de volgorde der veilingnummer af te wijken en postzegels waarvan de koop geannoceerd is, niet in veiling te brengen. De veilinghouder is niet aansprakelijk voor foutieve beschrijvingen in de veilingcatalogus, tegenover inzender, noch koper. Ook niet voor verkeerde opgaven aan een van beide.
 6. De auctionaris behoudt zich het recht voor de toewijzing aan ongewenste personen te onthouden of hun toegang tot de verkoopzaal te weigeren.
 7. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat op de koper over bij betaling, het risico bij de toeslag.
 8. Alle kavels worden verkocht zoals zij in de veiling ter tafel zijn gebracht. De echtheid en kwaliteit (behalve van zich in verzamelingen restanten, boekjes enz., bevindende zegels) worden gegarandeerd. Mocht een zegel, waarvan de echtheid gegarandeerd is, onverhoopt door een algemeen erkend expert toch niet echt bevonden worden, dan wordt de gehele kavel tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de veiling tegen de volle koopprijs teruggenomen. De kwaliteit der zegels is naar beste weten omschreven. Eventuele reclames hieromtrent worden binnen 14 dagen na afloop der veiling ingewacht en kunnen alleen in behandeling genomen worden, wanneer het kavels betreft, die beschreven zijn als postfris, pracht ex. of dergelijke en niet meer dan 5 zegels bevatten. Bij alle reclames moeten de zegels in dezelfde staat, waarin zij verkocht werden, teruggegeven worden.
 9. De reclametermijn kan worden verlengd voor zegels die men wil laten keuren. In dit geval moet de auctionaris hiervan binnen 14 dagen na afloop der veiling kennis worden gegeven, onder opgave der te keuren zegels. Doch binnen 1 maand na de laatste veiling dag dient de keuring plaats te hebben gevonden. Hierna is er geen reclame meer mogelijk.
 10. Wanneer in de catalogus staat vermeld: merendeels pracht ex. of merendeels postfris, wordt daarmee verstaan het merendeel der cataloguswaarde: Voor tanding, centrering en afstempeling is de foto doorslaggevend en worden reclames hieromtrent niet aangenomen.
 11. Indien de koper in gebreke blijft de koopprijs met de kosten op tijd en wijze als hierboven bepaald, te voldoen, is de auctionaris gerechtigd en de koper verplicht tot een rentevergoeding van 2% per aangevangen maand, eventueel verhoogd met de aan de auctionaris ontstane kosten. Ook kan de auctionaris het gekochte op kosten en voor rekening van de koper onder berekening der rente en de gebruikelijke verkoopprovisie in haar volgende veiling herveilen, op dezelfde wijze en voorwaarden als hierboven vermeld, zonder dat het nodig is de nalatige koper door een bevel of andere soortgelijke akte in gebreke te stellen, zodat hij door het enkele verloop van de bepaalde termijn in gebreke is, terwijl alle rechten van de koper, nadat hij met de betaling in gebreke is, worden tenietgedaan en de herveiling zal kunnen geschieden zonder dat het nodig is enige ontbinding in rechten te vorderen. De door zodanige herveiling ontstane kosten, schaden en renten moeten door de in gebreke gebleven koper binnen acht dagen na de opgave dier kosten, schaden en renten aan de auctionaris worden vergoed, terwijl het voordeel van een grotere opbrengst door de auctionaris zal worden genoten.
 12. Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht. De koper zal zich dus nimmer op een lastgever kunnen beroepen.
 13. Geschillen tussen auctionaris en koper worden in eerste instantie beslecht door te Amsterdam bevoegde rechter, evenwel met dien verstande dat de auctionaris het recht heeft, zijnerzijds de koper voor de Rechtbank, die voor kopers woonplaats bevoegd is, te dagen.
  De door ons aangegeven oplaagcijfers en verdere bijzonderheden zijn verkregen uit internationaal bekende catalogi, vakliteratuur, etc. Wij beschouwen deze gegevens als betrouwbaar, zonder dat wij nochtans ten aanzien daarvan enige aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.
 14. Een ieder die een collectie bezichtigd wordt verzocht een bekeken postzegel terug te plaatsen op de plek waar deze hoort en met beeldzijde naar voren. Personen die zegels verkeerd of omgekeerd terugplaatsen worden hierop aangesproken.