Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze Verkoopvoorwaarden wordt aan de volgende begrippen de volgende betekenis toegekend:
  Veilinghouder: Van Dieten Postzegelveilingen B.V.
  Verkoper: degene die een inzending heeft ingebracht ter verkoop
  Koper: degene aan wie ter veiling de kavel is toegewezen
  Taxatiewaarde: de door de Veilinghouder toegekende taxatiewaarde
 2. De in de Verkoopvoorwaarden vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding en alle (rechts)handelingen tussen de Veilinghouder en de Koper.

Artikel 3 Bieden

 1. De biedstappen zijn als volgt:
  Vanaf:Tot en met:Biedstap:
  € 10,=€ 40,=€ 2,=
  € 40,=€ 100,=€ 5,=
  € 100,=€ 300,=€ 10,=
  € 300,=€ 1.000,=€ 20,=
  € 1.000,=€ 2.000,=€ 50,=
  € 2.000,=€ 3.000,=€ 100,=
  € 3.000,=€ 10.000,=€ 200,=
  € 10.000,=en hoger€ 500,=
  De Veilinghouder behoudt zich het recht voor om andere biedstappen te hanteren.
 2. Biedingen zijn onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Biedingen die niet overeenkomen met de biedstappen, zullen naar beneden worden afgerond en genieten geen voorrang boven een gelijk bod, tenzij eerder ontvangen.
 3. De Veilinghouder zal opdrachten van Kopers, die niet ter veiling aanwezig zijn, zonder extra kosten uitvoeren. Bij gelijke opdrachten gaat de eerst ontvangen opdracht voor. Schriftelijke biedingen en biedingen per telefoon, fax of e-mail dienen uiterlijk 1 uur voor aanvang van elke veiling door de Veilinghouder ontvangen te zijn. Biedingen zonder limiet worden niet aanvaard.
 4. De hoogste bieder is de Koper. Bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders dan zal het oordeel van de Veilinghouder doorslaggevend zijn en kan de Veilinghouder indien hij naar zijn eigen inzichten geen eensluidend oordeel kan geven besluiten de kavel weer in bieding te brengen.
 5. De Veilinghouder behoudt zich het recht voor om aan hem ongunstig bekend staande/ongewenste personen het recht tot deelname aan de veiling te ontzeggen.

Artikel 4 Verkoop

 1. De verkoop geschiedt tegen betaling à contant, met 23% opgeld en € 2,- tafelgeld voor iedere koop.
 2. Na afloop van iedere zitting bestaat er gelegenheid, tegen gelijktijdige betaling of na vooraf gestorte gelden, het gekochte op te halen. Wanneer dit niet onverwijld na afloop van de zitting is gebeurd, wordt de Koper een factuur toegestuurd, welke binnen tien dagen na afloop der veiling moet zijn betaald. Na voldoening van de factuur kan het gekochte worden opgehaald bij de Veilinghouder of worden toegezonden. Verzendkosten komen voor rekening van de Koper.
 3. De Veilinghouder behoudt zich het recht voor om vorderingen op de Koper, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen.
 4. Bij betaling in buitenlandse valuta of met cheques worden eventuele bankkosten in rekening gebracht.
 5. Bij niet tijdige betaling wordt een rente berekend van 1,5% per maand of gedeelte van een maand.
 6. Eenieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht. De koper zal zich dus niet op zijn lastgever kunnen beroepen.
 7. Indien de Koper in gebreke blijft de koopprijs en de kosten te voldoen binnen de gestelde termijnen, heeft de Veilinghouder het recht om het gekochte te herveilen zonder dat enige ingebrekestelling en/of ontbinding van de koop in rechte is vereist. Door het enkele verloop van de betalingstermijn gaan alle rechten van de Koper op het gekochte teniet. De door de herveiling ontstane kosten, schade en rente, moeten binnen acht dagen na opgave door de Koper aan de Veilinghouder worden vergoed. Een eventuele hogere opbrengst tijdens de herveiling zal door Verkoper worden genoten.

Artikel 5 Kavels

 1. De Veilinghouder heeft steeds het recht kavels bijeen te voegen of te splitsen, van de volgorde der veilingnummers af te wijken en postzegels, waarvan de verkoop aangekondigd is, niet in veiling te brengen.
 2. De Veilinghouder is niet aansprakelijk voor verkeerde opgaven door de Verkoper en foutieve beschrijvingen in de veilingcatalogus.
 3. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat op de Koper over bij levering onder de opschortende voorwaarde dat de koopsom en kosten zijn voldaan, en het risico gaat op de Koper over bij toeslag. Zo lang de opschortende voorwaarde als bedoeld in dit lid niet is ingetreden, behoudt Verkoper uitdrukkelijk het eigendomsrecht over het gekochte en mist Koper de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaken te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over het gekochte geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over het gekochte geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven.
 4. Alle kavels worden verkocht, zoals zij in de veiling ter tafel gebracht zijn. De echtheid (behalve van zich in restantverzamelingen, boekjes, enz. bevindende zegels) wordt gegarandeerd. De door de Veilinghouder aangegeven oplagecijfers, plaatnummers en verdere bijzonderheden zijn verkregen uit catalogi en vakliteratuur, maar worden niet gegarandeerd.
 5. Mocht een zegel door een algemeen erkend expert niet als echt bevonden worden, dan wordt de gehele kavel tot uiterlijk veertien dagen na afloop van de veiling tegen de volle koopprijs teruggenomen. De reclametermijn kan worden verlengd voor zegels die men wil laten keuren. In dat geval moet de Veilinghouder hiervan binnen vijf dagen na afloop van de veiling in kennis worden gesteld onder opgave der te keuren zegels.
 6. Zegels, die voorzien zijn van keurstempels of certificaten van erkende keurmeesters of garantiestempels van als bonafide bekendstaande handelaren, worden als zodanig verkocht. De zegels kan men desgewenst direct na de veiling opnieuw laten keuren. Wanneer de Koper van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, dan kan de Veilinghouder de zegel in geen geval terugnemen.
 7. De kwaliteit der zegels wordt naar beste weten en inzichten omschreven. De reclametermijn bedraagt veertien dagen. Reclames omtrent de kwaliteit der zegels worden alleen in behandeling genomen wanneer het kavels betreft die beschreven zijn als postfris, pracht exemplaar of superbe en welke ten hoogste vijf zegels bevatten, dan wel dat het een belangrijke waarde uit een complete serie betreft.
 8. Bij alle reclames moeten de zegels in dezelfde staat, waarin ze verkocht werden, teruggegeven worden.
 9. Wanneer in de catalogus staat vermeld: merendeels pracht ex. of merendeels postfris, wordt daarmede verstaan het merendeel der cataloguswaarde. Cataloguswaarden volgens opgave van Verkopers vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Veilinghouder.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Het gekochte wordt door de Veilinghouder met de grootst mogelijke zorg behandeld.
 2. Iedere aansprakelijkheid van de Veilinghouder jegens de Koper is beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het onderhavige schadegeval daadwerkelijk uitkeert. De Veilinghouder draagt zorg voor een behoorlijke verzekering ter dekking van risico’s die naar gebruikelijke maatstaven in de branche verzekerd behoren te worden.

Artikel 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Mochten er geschillen tussen de Veilinghouder en de Koper ontstaan dan is Nederlands recht van toepassing en zullen deze geschillen beslecht worden door de rechtbank te Roermond, behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.